مهندس مصطفی ذاکری نسب

پست: 
مدیر بخش بازی های رایانه ای مرکز تصویرسازی رایانه ای رایمون مدیا