دکتر نسترن افشم

پست: 
مدرس دانشگاه تهران -مدرس و مشاور دوره های کارآفرینی با همکاری بهزیستی و سازمان فنی و حرفه ای