علیرضا شاه محمدی

پست: 
فناوری اطلاعات- برنامه ریزی استراتژیک - مدیریت اجرایی - امنیت اطلاعات